Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γαβιίδες
 Λαμπροβούττι*

Πυγοποδίδες
 Μαυροβούττης
 Νεροβούττης
 Σκουφοβούττης
 Κοκκινοβούττης*
 Χειμωνοβούττης*

Ρυνοτρυπίδες
 Πελαγόμυχος
 Θαλασσόμυχος

Υδροβατίδες
 Υδροβάτης*

Σουλίδες
 Σούλα*

Φαλακροκορακίδες
 Κορμοράνος
 Βαλτοκόρακας*
 Θαλασσοκόρακας

Πελεκανίδες
 Ροδοπελεκάνος
 Αργυροπελεκάνος *

Ερωιίδες
 Βουρωδιός
 Νανορωδιός
 Νυκτοκόρακας
 Βορτακοφάγος
 Γελαδάρης
 Χιονάτη
 Χανούμισσα
 Ψαροφάς
 Πορφυρός

Πελαργίδες
 Μαυροπελαργός
 Ασπροπελαργός

Θρησκιορνιθίδες
 Χαλκόκοτα
 Κουταλάς

Φοινικοπτερίδες
 Φοινικοπτερίδες

Νησσίδες
 Κύκνος
 Νανόκυκνος*
 Αρκόκυκνος*
 Αρκόσιηνα
 Νανόσιηνα*
 Σπιτόσιηνα
 Κοκκινόσιηνα*
 Φοινικόσιηνα*
 Καστανόπαπια
 Αλάουρτος
 Αρμαπάσσιης
 Κανναούρα
 Σαρσέλλι
 Πρασινοτζέφαλη
 Σουβλονούρα
 Μασουρατζής
 Σαξάνα
 Στικτόπαπια*
 Κοτσινοτζέφαλη
 Κοντούρα
 Βαλτόπαπια
 Ππισκουντούρα
 Στακτόπαπια*
 Μαυρόπαπια *
 Δενδρόπαπια *
 Ασπροβουττήκτης *
 Θαλασσοβουττηκτής
 Λιμνοβουττηκτής *
 Κεφαλόπαπια

Αξιπιτρίδες
 Μελισσοσιάχινο
 Ελανος *
 Γυπογεράκα
 Ψαλιδιάρης *
 Θαλασσαετός *
 Γυπαετός *
 Ασπρόγυπας
 Γύπας
 Μαυρόγυπας*
 Φιδαετός
 Άνουρος Αετός *
 Βαλτοσιάχινο
 Ορνιθοσιάχινο
 Ασπροσιάχινο
 Καμποσιάχινο
 Διπλοσιάχινο
 Τζικλοσιάχινο
 Σπιννοσιάχινο *
 Ποντικοσιάχινο
 Στεποσιάχινο
 Σιαχινολάγουδο
 Βουνοσιάχινο *
 Φλυαρογεράκα *
 Στικτογεράκα *
 Γεράκα *
 Χρυσογεράκα*
 Νανογεράκα
 Περτικοσιάχινο

Πανδιονίδες
 Ψαραετός

Ιερακίδες
 Κιρκινέζι
 Κίτσης
 Μαυροφάλκονο
 Νανοφάλκονο
 Δενδροφάλκονο
 Μαυρομμάτης
 Στακτοφάλκονο *
 Χρυσότζανος*
 Στεπότζάνος *
 Τζάνος

Φασιανίδες
 Περδίκι
 Φραγκολίνα
 Ορτύκι

Ραλλίδες
 Μαυροπουλλάδα
 Στικτοπουλλάδα
 Μικροπουλλάδα
 Βαλτοπουλλάδα
 Ορτυκομάνα
 Αρκοπετείναρο
 Αφρικανική νερόκοτα*
 Σουλτανοπουλλάδα*
 Καραπαττάς

Γερανίδες
 Γερανός
 Νυφογερανός

Ωτίδες
 Νανόγαλος*
 Ερημόγαλος*
 Αρκόγαλος*

Αιματοποδίδες
 Στρειδοφάγος

Ανωραμφίδες
 Καλαμοκαννάς
 Αβοκέτα

Βουρχηνίδες
 Τρουλλουρίδα

Γλαρεολίδες
 Αμμοδρόμος
 Νεροχελίδονο
 Ανατολικό*
 Μαυρόφτερο*

Χαραδριίδες
 Λιμνοπλουμίδι
 Αμμοπλουμίδι
 Μικροπλουμίδι*
 Πλουμίδι
 Βραχοπλουμίδι
 Στεποπλουμίδι*
 Βουνοπλουμίδι*
 Καστανοπλουμίδι*
 Χρυσοπλουμίδι
 Στακτοπλουμίδι
 Πελλοκατερίνα
 Στεπογιαννής*
 Ερημογιαννής *
 Γιαννής

Σκολοπακίδες
 Διπλονεραλλίδι*
 Aσπρονεραλλίδι
 Νανονεραλλίδι
 Στρουθονεραλλίδι
 Πατσαλονεραλλίδι*
 Κοτσινονεραλλίδι
 Λασπονεραλλίδι
 Πικατσονεραλλίδι
 Μαχητής
 Μονοπικάτσονο
 Πικατσόνι
 Διπλοπικάτσονο
 Μπεκάτσα
 Βαλτομπεκάτσα
 Λαπωνική Βαλτομπεκάτσα*
 Θαλασσομπεκάτσα
 Νερομπεκάτσα
 Μαυρονεραλλίδα
 Φλυαρονεραλλίδα
 Βαλτονεραλλίδα
 Στακτονεραλλίδα
 Πρασινονεραλλίδα
 Δασονεραλλίδα
 Κιτρινονεραλλίδα*
 Μικρονεραλλίδα
 Βραχονεραλλίδα
 Λιμνονεραλλίδα

Στερκοραριίδες
 Ληστόγλαρος*
 Γερακόγλαρος*

Λαρίδες
 Αετόγλαρος
 Μαυροκέφαλος Γλάρος
 Νανόγλαρος
 Γλάρος*
 Χωραφόγλαρος
 Ροδόγλαρος
 Νησόγλαρος
 Θυελλόγλαρος
 Μελανόγλαρος
 Σιβηρικός Γλάρος
 Ασημόγλαρος
 Χιντιανόγλαρος
 Κασπικός Γλάρος
 Αρμενικός Γλάρος
 Πελαγόγλαρος*
 Τριδάχτυλος Γλάρος*

Δρεπανίδες
 Γελογλάρονο
 Γιγαντογλάρονο*
 Χειμωνογλάρονο
 Θαλασσοχελιδόνα
 Χιονογλάρονο*
 Γλαρόνι
 Λιμνογλάρονο
 Μαυρογλάρονο
 Ασπρογλάρονο

Πτεροκλίδες
 Πουρτάλλα*
 Παρδαλός*

Περιστερίδες
 Αρκοπέζουνο
 Τρασιηλούδα
 Στικτοτρασιηλούδα
 Σκορταλλός
 Πευκοτρασιήλα
 Τρασιήλα
 Θαλασσοτρασιήλα
 Στεποτρασιήλα

Χελιδονίδες
 Βαλτοχελίδονο
 Βραχοχελίδονο
 Χελιδόνι
 Μιλτοχελίδονο
 Ασπροχελίδονο

Σεισοπυγίδες
 Διπλογαλούδι*
 Γαλούδι της Μογγολίας*
 Καμπογαλούδι
 Βραχογαλούδι*
 Δασογαλούδι*
 Δενδρογαλούδι
 Χωραφογαλούδι
 Κοτσινογαλούδι
 Νερογαλούδι
 Κίτρινος Ζευκαλάτης*
 Γαλαζοκέφαλος Ζευκαλάτης
 Γκριζοκέφαλος Ζευκαλάτης
 Στακτοκέφαλος Ζευκαλάτης*
 Στεποζευκαλάτης
 Κιτρινοκέφαλος Ζευκαλάτης*
 Μαυροκέφαλος Ζευκαλάτης
 Ικτεροζευκαλάτης
 Ποταμοζευκαλάτης
 Άσπρος Ζευκαλάτης
 Ασπρόμαυρος Ζευκαλάτης*

Βομβυκιλλίδες
 Βομβυκίλλα*

Τρωγλοδυτίδες
 Τρυποκάρυδο

Προυνελλίδες
 Κελαηδόστρουθος

Κιχλίδες
 Πετροκότσυφας
 Γαλαζοκότσυφας
 Βουνότζικλα*
 Μαυρόπουλλος
 Καστανότζικλα*
 Τρυγονότζικλα
 Τζίκλα
 Κοτσινότζικλα
 Τριζάρα

Συλβιίδες
 Ψευταηδόνι
 Δουλαππάρης
 Ερημομουγιούδι*
 Γρυλλομουγιούδι*
 Ποταμομουγιούδι*
 Νερομουγιούδι
 Μουστακομουγιούδι
 Σκλοινικομουγιούδι
 Ρυζομουγιούδι*
 Βαλτομουγιούδι
 Καλαμομουγιούδι
 Τζικλομουγιούδι
 Αραβομουγιούδι*
 Τριβιτούρα
 Θαμνοτριβιτούρα*
 Ελιοτριβιτούρα
 Κιτρινοτριβιτούρα
 Κοτσινοφτέρι
 Μαυροφτέρι
 Μεροικοβάτης*
 Τρυποβάτης
 Τρυπομάζης
 Εληοβάτης
 Ερημοβάτης
 Θαμνογιαλλούρα
 Γιαλλούρα
 Συκαλλίδι
 Διπλοσυκαλλίδα
 Κηποσυκαλλίδα
 Αμπελοπούλλι
 Φρυδογιαννούδι*
 Ρωσσογιαννούδι*
 Πευκογιαννούδι
 Δασογιαννούδι
 Μουγιαννούδι
 Θαμνογιαννούδι
 Βασιλογιαννούδι
 Χρυσογιαννούδι*

Μυιοθηρίδες
 Koτσινοαήδονο
 Κοτσινολαίμης
 Τζικλαηδόνι
 Αηδόνι
 Γαλαζολαίμης
 Κυάνουρος*
 Ασπρολαίμης*
 Καρβουνίαρης
 Κοτσινονούρης
 Βοσκαρούδι
 Παπαθκιά
 Μαυροπαπαθκιά*
 Διπλοσκαλιφούρτα
 Στακτοσκαλιφούρτα
 Πατσαλοσκαλιφούρτα*
 Σκαλιφούρτα
 Ισπανική Σκαλιφούρτα
 Ερημοσκαλιφούρτα
 Βουνοσκαλιφούρτα
 Κοτσινοσκαλιφούρτα*
 Μαυροσκαλιφούρτα*
 Σκουφοσκαλιφούρτα*
 Λυκοσκαλιφούρτα*
 Μουγιοχάφτης
 Κοτσινομαντού*
 Πατσαλομαντού
 Κολλαρομαντού
 Μαντού

Τιμαλιίδες
 Καλαμογιαννίτσαρος*

Αιγιθαλίδες
 Πέμπετσος
 Τσαγκαρούδι

Τοιχοδρομαδίδες
 Βραχοβάτης

Κερθιίδες
 Δενδροβάτης

Ρεμιζίδες
 Υφάντρα

Οριολίδες
 Κλορκός

Αετομαχίδες
 Ξανθοκεφαλάς
 Στακτοτζεφαλάς
 Διπλοδακκαννούρα
 Διπλοκεφαλάς*
 Κοτσινοτζεφαλάς
 Δακκαννούρα

Κορακίδες
 Κίσσα
 Κατσικορώνα
 Κολοιός
 Χαβαρόνι*
 Κοράζινος
 Κλόκκαρος

Ψαρίδες
 Λαζούρι
 Ακριδοπούλλι*

Στρουθιίδες
 Στρούθος
 Αρκόστρουθος
 Βαλτόστρουθος *
 Δενδρόστρουθος*
 Λοφόστρουθος*
 Πετρόστρουθος

Σπιζίδες
 Σπίννος
 Χειμωνόσπιννος
 Μαυροκανάρινο*
 Μπασταρτοκανάρινο
 Λουλουδάς
 Σγαρτίλι
 Θκιολαρούδι
 Τσακροσγάρτιλο
 Tσακρίλλι*
 Σταυρομούττης
 Ερημόσπιννος*
 Κοτσινόσπιννος *
 Δενδρόσπιννος*
 Κεφαλόσπιννος

Εμπεριζίδες
 Πευκοπιτίλλα*
 Κιτρινοπιτίλλα*
 Βουνοπιτίλλα *
 Σπιτοπιτίλλα *
 Σμυρνοπιτίλλα *
 Τσακροπιτίλλα
 Σιταροπούλλι
 Νανοπιτίλλα *
 Βαλτοπιτίλλα *
 Καλαμοπιτίλλα
 Τιρίλινγκος
 Τσακρόστρουθος

* δείχνει τυχαία / περιπλανώμενος, έχοντας <10>Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

ΑΘΛΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΗΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σε πρόσφατη επίσκεψη μου στο Δημόσιο Κήπο Λάρνακας προς αξιολόγηση του περιβάλλοντος στο οποίο διαμένουν τα πτηνά και τα ζώα, διαπίστωσα ότι αρκετά από τα κλουβιά δεν είναι κατάλληλα για τη διαβίωση πτηνών. Επίσης υπάρχουν κλουβιά που μέσα σ’ αυτά συζούν διάφορα είδη πτηνών κι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει κίνδυνος για αρρώστιες. Θέλω να σημειώσω ότι την μέρα που επισκέφτηκα το Δημόσιο Κήπο Λάρνακας, σε ένα από τα κλουβιά των πτηνών, κοιμόταν ένας γάτος πάνω στο σπιτάκι στο οποίο πιθανότατα γεννούν οι κότες τα αυγά τους. Αυτό σημαίνει ότι τα πτηνά στον κήπο δεν είναι ασφαλή γιατί κάλλιστα ο γάτος μπορεί να τους επιτεθεί.

Στο κήπο εκτός από πτηνά υπάρχουν κουνέλια, υδρόβιες χελώνες που κολυμπούν σε πολύ βρόμικα νερά και ένα ρακούν. Τα ρακούν ανήκουν στην κατηγορία των άγριων ζώων και κατοικούν σε δάση ξυλείας πλατύφυλλων και επίσης μπορούν να προσαρμοστούν σε οπωρώνες, αγροκτήματα, κήπους και προαστιακές γειτονιές. Δημιουργούν τις φωλιές τους στις θημωνιές χόρτων, σε κοίλες δέντρων, ακόμη και σε εγκαταλειμμένα κτήρια. Το ρακούν που βρίσκεται στο Δημόσιο Κήπο Λάρνακας διαμένει σε ακατάλληλο για το είδος του περιβάλλον και παράλληλα το μικρών διαστάσεων κλουβί στο οποίο διαμένει, είναι διαμορφωμένο ειδικά για να φιλοξενεί πτηνά κι όχι άγρια ζώα. Η πασιφανής ανεπάρκεια γνώσης για το συγκεκριμένο είδος εκ μέρους των φροντιστών του Δήμου Λάρνακας και οι ιδιαιτερότητες του ζώου, όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τις φυσικές τάσεις του, κάνουν την διαμονή του στον Κήπο της Λάρνακας αφόρητη.

Ζητούμε από τον Δήμο Λάρνακας να σταματήσει αυτή την κακομεταχείριση ζώων, να ανακαινίσει και να διαμορφώσει κατάλληλα τα κλουβιά, να βελτιώσει τις συνθήκες διαμονής και καθαριότητας, να αυξήσει τον ζωτικό χώρο των πτηνών και των ζώων, ή να παραδώσει τα ζώα σε καλύτερα χέρια. Θεωρούμε άθλιο το περιβάλλον στο οποίο διαμένουν αυτή την στιγμή τα ζώα και τα πτηνά και δείχνει την παντελή έλλειψη αγάπης, φροντίδας και ενδιαφέροντος εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας.

----------------

Για περισσότερες:
· Πληροφορίες στο μπλοκ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Λ/ΚΑΣ "
· Φωτογραφίες: "
Λάρνακα - Δημόσιος Κήπος - Τα ζώα εκπέμπουν SOS"

Άρθρα για το θέμα αυτό δημοσιεύθηκαν στις Εφημερίδες: Φιλελεύθερος, Σημερινή, Πολίτης, Cyprus Weekly

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Η Λάρνακα είναι μια πόλη, η οποία στερείται φυσικού πρασίνου. Μέσα στην πόλη υπάρχει το πάρκο του θεάτρου, της εκκλησίας της Φανερωμένης και αυτό του λεπροκομείου, με θαμνώδη και φυσική βλάστηση. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί τα πράσινο στα καινούργια πάρκα. Η προσπάθεια αυτή όπως είναι κατανοητό θα αργήσει να φέρει αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά η πόλη έχασε πολλά δέντρα στην εκστρατεία του Δήμου για αντικατάσταση των δέντρων των πεζοδρομίων, με δέντρα που δεν σηκώνουν… τα πλακόστρωτα. Πολύ συχνά τα δένδρα υποφέρουν από κλάδεμα διότι κρύβουν τις βιτρίνες των καταστημάτων και τα πολλά φύλλα τους… λερώνουν τα πεζοδρόμια. Κάτι που προσωπικά με ενοχλεί είναι το κοντό γεωμετρικό κλάδεμα κάθε άνοιξη από τον Δήμο. Δίνουν ένα σχήμα στα δένδρα λες και είναι θάμνοι σε Γαλλικά ανάκτορα. Απουσιάζουν από τις επιλογές του Δήμου αλλά και των κατοίκων δένδρα που η επιβίωσή τους απέδειξε ότι αντέχουν στις συνθήκες του τόπου. Τέτοια είναι το κυπαρίσσι, η χαρουπιά, ο τρέμιθος, η σχοινιά, η πικροδάφνη και πολλοί άλλοι θάμνοι.
Το δένδρο, τα κλαδιά, οι θάμνοι και οι πολύτιμοι καρποί που εξακολουθούν να συνδέονται με συμβολισμούς, δοξασίες και παραδόσεις διαμέσου των αιώνων. Στους κλώνους του ως σήμερα οι άνθρωποι εναποθέτουν ευχές για την ευγονία και τη συνέχιση της ζωής. Άλλα και ο δασωμένος τόπος ανέκτησε μύθους που οδήγησαν σε λειτουργίες, όπως το κάψιμο ενός κλάδου και η τοποθέτηση του στις εξώθυρες ναών και σπιτιών, μεταφέροντας την ευλογία της φύσης από έξω προς τα μέσα, από την ύπαιθρο στο δομημένο χώρο, από την φύση στον άνθρωπο.
Θα πρέπει οι πολίτες των πόλεων μας να γνωρίζουν ότι χρειάζεται άδεια από το δασονομείο για να κοπεί ένα δένδρο στην αυλή τους ή στο πεζοδρόμιο. Ο Δήμος πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια ενημέρωσης αλλά και καλλιέργειας συνείδησης για τη προστασία του πρασίνου.
Πολύ πράσινο στερήθηκε και ο υδροβιότοπος της Αλυκής λόγω της ανομβρίας αλλά και του φαινομένου απερήμωσης που πλήττει τον πλανήτη, και τη χώρα μας. Γύρω από το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκέ πολλά κυπαρίσσια ξεράθηκαν αλλά και φοινικιές. Νέα δένδρα φυτεύτηκαν στα πλαίσια των διακοινοτικών προγραμμάτων, αλλά η προσπάθεια δεν πέτυχε. Το τμήμα προστασίας της αλυκής που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας προσπαθεί να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το φυσικό περιβάλλον της αλυκής με διάφορα έργα. Η λίμνη της αλυκής έχει ενταχθεί με τη συνθήκη Ramsar στο πρόγραμμα προστασίας των σημαντικότερων βιότοπων. Στο τμήμα αυτό συμμετέχει ο Δήμος, η πολεοδομία, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Υδάτων, το γραφείο Προγραμματισμού, η ομοσπονδία οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, το Ε.Β.Ε.Λ. και άλλοι φορείς.
Θα πρέπει οι πολίτες της Λάρνακας να εκτιμήσουμε τη σημασία που έχει για την ζωή μας αυτό το μεγάλο φυσικό πάρκο της Αλυκής. Ας ελπίσουμε ότι με την προσπάθεια όλων η Λάρνακα στο μέλλον θα γίνει πιο πράσινη πόλη. "Πάρε μαζί σου το παιδί που είδε το φως κάτω από τα φύλλα εκείνου του πλατάνου και μάθε του να μελετά τα δένδρα…" Γ. Σεφέρης, Αστυάναξ.

Πηγή:
Περιοδικό PRIMA scala
Άρθρο της Φανής Ηλιάδου
Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Λάρνακας

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

H ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση και μέσο για κάλυψη τόσο των στοιχειωδών αναγκών επιβίωσης, μετακίνησης, πληροφόρησης, και μέσο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο η ενέργεια δεν αποτελεί αγαθό ανεξάντλητο και δεδομένο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα και με δεδομένο ότι κάποιοι από τους φυσικούς πόρους δεν είναι πεπερασμένοι (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο της αγοράς ενέργειας έχει γίνει αρκετά έντονος. Προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε ακραίες συνθήκες πρέπει ο καθένας μας να αναπτύξει ενεργειακή συνείδηση.

Η Κύπρος, ελλείψει ενδογενών ενεργειακών πόρων, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων, κυρίως πετρελαιοειδών. Η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, με την εφαρμογή ενός πλαισίου μέτρων, πρωτοβουλιών και κινήτρων, η χώρα μας μπορεί, εκμεταλλευόμενη και το δυναμικό που διαθέτει σε ανανεώσιμη ενέργεια, να αυξήσει σημαντικά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Παρακάτω προτείνονται 6 μέθοδοι για εξοικονόμηση ενέργειας. Το κόστος είναι υψηλό αλλά επιτυγχάνεται μεγάλη αποδοτικότητα.

1) Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Η ενέργεια που παράγουν είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και βεβαίως ανανεώσιμη. Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν κύρος στον χρήστη τους και βελτιώνουν την εικόνα των επιχειρήσεων που τα επιλέγουν ενώ παρέχουν ακόμη προσέλκυση πελατών και αξιοπιστία σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον.
2) Χρήση εναλλακτών θερμότητας για καλύτερο κλιματισμό, αερισμό και εξοικονόμηση ενέργειας.
3) Φυτεμένο δώμα (ταρατσόκηπος) ή πισίνα οροφής. Προσφέρει οξυγόνο, άριστη θερμομόνωση, ενώ βελτιώνει και την αισθητική του χώρου σας.
4) Αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς υαλοπίνακες ή low-e ή διπλούς υαλοπίνακες με εσωτερική μόνωση (κυρίως με αέριο π.χ. αργό). Υπάρχουν πολλοί υαλοπίνακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικά κόστη ανάλογα με την αποδοτικότητα τους.
5) Αντικατάσταση των παλιάς τεχνολογίας ηλεκτρικών συσκευών με νέας τεχνολογίας συσκευές πιο ενεργειακά αποδοτικές. Να έχουν την ένδειξη Α.
6) Θερμομόνωση. Η κατάλληλη θερμομόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία κάθε κτιρίου από το κρύο και τη ζέστη. Για να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας μπορείτε να τοποθετήσετε θερμομόνωση στην οροφή και στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου (ειδικότερα για κτίρια κατασκευής πριν το 1980 που δεν έχουν μόνωση).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κτίρια είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Τη στιγμή που οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται σήμερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (ας σκεφτούμε και την επίδραση που έχει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες), οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν μια ευκαιρία για αποκεντρωμένη προμήθεια ενέργειας.

Πηγή:
Άρθρο του Νίκου Παρμαξή

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛOΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζεις ακολούθως:

Συνοπτικός Τίτλος
1. Ο νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Σακουλών Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών Νόμος του 2005 .

Ερμηνεία
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«Βιοδιασπώμενο πλαστικό» σημαίνει το χημικό μείγμα το οποίο παράγει πλαστική ύλη η οποία υπόκειται σε αναερόβια και αερόβια αποσύνθεση.

«Εμπόρευμα» σημαίνει ενσώματο και αυθύπαρκτο πράγμα δεκτικό εξουσιάσεως

«Κανονισμός» σημαίνει κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου του παρόντος νόμου.

«Καταστηματάρχης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει την ευθύνη ή στο οποίο ανήκει κατάστημα ή σειρά καταστημάτων και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη ή τον κύριο μέτοχο, διευθύνοντα σύμβουλο, γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή τη διαχείριση του καταστήματος και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τα της λειτουργίας του καταστήματος.

«Πλαστική σακούλα» σημαίνει τη σακούλα παράγεται από πολυμερή, όπως είναι το πολυπροπυλένιο και το πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή ή καθώς και από πρόσθετα στοιχεία, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καταναλωτικών αγαθών εκτός του χώρου πώλησης ή διάθεσης.

«Πολυκατάστημα» σημαίνει κατάστημα του οποίου το συνολικό εσωτερικό εμβαδόν δαπέδου, μη περιλαμβανομένου οποιουδήποτε εμβαδού που δε χρησιμοποιείται για λιανική πώληση προϊόντων ή για λιανική πώληση προϊόντων ή για επίδειξη προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση υπερβαίνει τα 280 τετραγωνικά μέτρα.

«Σκυβαλοσακούλα» σημαίνει τη σακούλα που χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των οικιακών αποβλήτων και τη μεταφορά τους στον τόπο διαχείρισης τους.

Δυνατότητα επιλογής
3. Κάθε πολυκατάστημα υποχρεούται να παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε σακούλες μεταφοράς ή συσκευασίας, κατασκευασμένες από χαρτί ή ύφασμα ή πλαστικό ή βιοδιασπώμενο πλαστικό σε διαστάσεις που καθορίζονται με κανονισμό.
4. Απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση από πολυκατάστημα πλαστικών σακουλών. Κάθε μεγάλο κατάστημα οφείλει να έχει σε περίοπτη θέση αναρτημένη ανακοίνωση που να πληροφορεί για τις τιμές χρέωσης της πλαστικής σακούλας.

Δικαίωμα επιλογής αγοραστή
5. Κάθε πολυκατάστημα που πωλεί σκυβαλοσακούλες πρέπει να παρέχει στον αγοραστή τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλαστικής σακούλας ή σακούλας η οποία είναι κατασκευασμένη από βιοδιασπώμενο πλαστικό.

Αδικήματα και ποινές
6. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.
7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης πλαστικών τσαντών
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντισών
__________________________________________________________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ. Φακ. 23.02.085.2005

Σημείωμα συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
ημερ. 27 Μαρτίου, 2008

Θέμα: "Ο περί Σακούλων Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών Νόμος του 2005", [Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Γιώργο Περδίκη, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου, 2008. Στη συνεδρία αυτή, κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσου Υπεραγορών (ΠΑ.Σ.ΥΠΕ.), της GREEN DOT, του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος(Terra Cypria) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Το Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση.

Σκοπός της προτεινόμενης πρότασης νόμου είναι η αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης πλαστικών σακουλών.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή νόμου, ρυθμίζεται μεταξύ άλλων, η υποχρέωση των πολυκαταστημάτων να παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής και άλλων εναλλακτικών μορφών μεταφοράς αγαθών πέραν της πλαστικής σακούλας, της οποίας η δωρεάν διάθεση θα απαγορεύεται. Η τιμή πώλησης της πλαστικής σακούλας θα αναρτάται σε περίοπτη θέση ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει και να πληρώνει απευθείας το κόστος της.

Ειδικότερα, με βάση όσα ανάφερε ενώπιων της επιτροπής ο εισηγητής της πρότασης νόμου, κ. Γιώργος Περδίκης και με όσα περιλαμβάνονται στο σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Η υπερκατανάλωση των πλαστικών σακουλών, που κατασκευάζονται συνήθως από πολυαιθυλένιο, προκαλούν περιβαλλοντική ζημιά επειδή, η διάσπαση του εν λόγω υλικού είναι δύσκολη και το κάψιμο τους συνεπάγεται παραγωγή ρύπων στην ατμόσφαιρα με δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο.
2. Η αποσύνθεση μιας πλαστικής σακούλας κυμαίνεται από 300 έως 1000 χρόνια ενώ κάθε ενήλικας χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο, μια σακούλα καθημερινώς.
3. Μόνο το 1% των πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται.
4. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι η απόρριψη πλαστικών σακουλών, προκαλεί ρύπανση των θαλασσών και συνεπώς, απειλή για τους θαλάσσιους οργανισμούς.
5. Το κόστος που προκύπτει από τη διάθεση πλαστικών σακουλών μεταφέρεται ουσιαστικά σε άλλα προϊόντα που βαραίνουν τους καταναλωτές.
6. Η επιβολή οικονομικών μέτρων θα συμβάλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στα πλαίσια της συζήτησης της προτεινόμενης πρότασης νόμου, τέθηκε οι ακόλουθες θέσεις/απόψεις από τους εμπλεκόμενους:

1. Υπηρεσία Περιβάλλοντος: Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης πρότασης νόμου ενώ σημείωσε ότι έχει διεξαχθεί μελέτη για τη χρήση των πλαστικών σακουλών με τη χρήση ερωτηματολογίων που απευθύνονται στους καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους καταστηματάρχες/υπεραγορές και στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Ειδικότερα, προτάθηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις στο όλο πρόβλημα: (α) η πλήρης κατάργηση τους, (β) η επιβολή σχετικής φορολογίας, (γ) αντικατάστασή τους με βιοδιασπούμενα υλικά, (δ) αντικατάστασή τους με επαναχρησιμοποιούμενα σακούλια. Η ίδια εκπρόσωπος επεσήμανε επίσης πως δεν υπάρχουν στοιχεία για την ποιότητα του βιοδιασπούμενου πλαστικού και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφωτιστική εκστρατεία του κοινού σε περίπτωση σταδιακής αντικατάστασης των σακουλών με άλλες μορφές μεταφοράς αγαθών.
2. Υπουργείο Εμπορείου Βιομηχανίας και Τουρισμού: Οι εκπρόσωποι του εν λόγω υπουργείου, τόνισαν ότι δεν τάσσονται εναντίον της προτεινόμενης πρότασης νόμου αλλά ζήτησαν διευκρινίσεις αναφορικά με τις κατηγορίες των εναλλακτικών μορφών μεταφοράς αγαθών. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επεσήμαναν την ανάγκη μελέτης της πρακτικής που εφαρμόζεται για το θέμα αυτό σε άλλες χώρες.
3. Υπουργείο Εσωτερικών: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης πρότασης νόμου, ενώ τόνισε ότι επιβάλλεται η ενημέρωση του κοινού για την ενδεχόμενη επιβολή χρέωσης της χρήσης πλαστικών σακουλών.
4. Επίτροπος Περιβάλλοντος: Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αφού συμφώνησε με την πρόταση νόμου ανέφερε ότι, το θέμα της χρήσης πλαστικών σακουλών έχει μελετηθεί ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για μείωση της χρήσης τους και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων πλαστικών σακουλών.
5. Ένωση Δήμων Κύπρου: Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης πρότασης νόμου ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον περιορισμό, συμφώνα με την πρόταση νόμου, του δικαιώματος επιλογής μόνο σε πολυκαταστήματα και διαφώνησε με τη ρητή περίληψη του εμβαδού του καταστήματος, διάκριση η οποία ενδεχομένως κρίνεται ως αντισυνταγματικής.
6. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβάλλοντος και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, της GREEN DOT και της Terra Cypria, συμφώνησαν με τη φιλοσοφία της προτεινόμενης πρότασης νόμου και έθεσαν ενώπιον της επιτροπής τιε εισηγήσεις τους για περαιτέρω βελτίωση των προνοιών της. Ειδικότερα, τα κυριότερα σημεία μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:
• Επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών σακουλών μέσω ανακύκλωσης.
• Διεξαγωγή μελέτης των προτεινόμενων υλικών κατασκευής των εναλλακτικών μορφών μεταφοράς αγαθών.
7. Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών, επεσήμαναν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση στο θέμα της διαχείρισης των συσκευασιών αυτών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνοντας ότι τάσσονται υπέρ της ευαισθητοποίησης του καταναλωτή σε θέματα περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της μείωσης της αλόγιστης χρήσης προϊόντων τα οποία το επιβαρύνουν. Οι ίδιοι όμως, εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου και επεσήμαναν ότι το όλο θέμα χρήζει περισσότερης μελέτης. Επιπρόσθετα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι, κατέθεσαν γραπτά σημειώματα στα οποία περιλαμβάνονται παράλληλα και ορισμένες διαφωνίες τους που αφορούν της πρόνοιες αυτής. Τα κυριότερα σημαία τα οποία ηγέρθησαν από πλευράς των πιο πάνω, παρατίθενται συνοπτικά ως ακολούθως:

• Η προτεινόμενη πρόταση νόμου συγκρούεται με τις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου του 2002, Ν,32(1)/2002, με τον οποίο ρυθμίζεται το θέμα των πλαστικών σακουλών.
• Η προτεινόμενη πρόταση νόμου, τοποθετεί το πλαστικό σε δυσμενή θέση έναντι άλλων προϊόντων λόγω κοστολόγησής του.
• Η πλαστική σακούλα σε αντίθεση με άλλα υλικά συσκευασίας, δεν αποτελεί σοβαρή μορφή ρύπανσης λόγω του ότι αυτά δεν είναι τοξικά και η σύνθεσή τους δεν προκαλεί ανεπιθύμητες εκπομπές στην ατμόσφαιρα.
• Το απορριπτόμενο βάρος υπολείμματος από την πλαστική σακούλα είναι λιγότερο από τις χάρτινες ή υφασμάτινες σακούλες, ενώ οι τελευτές είναι κατασκευασμένες από υλικά που δεν ανακυκλώνονται.
• Οι εναλλακτικές μορφές μεταφοράς αγαθών μπορεί να μεταφέρουν μόλυνση στα τρόφιμα.
• Δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός στο μέγεθος των καταστημάτων ούτε να γίνεται καθορισμός των διατάσεων των σακουλών.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε σκόπιμο όπως η συζήτηση της πρότασης νόμου, συνεχιστεί εντός δεκαπέντε ημερών στην παρουσία την Νομικής Υπηρεσίας, η οποία θα θέσει τις απόψεις της στα νομικά ζητήματα που έχουν εγερθεί. Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος όπως της αποστείλει την σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για το θέμα και ζήτησε επίσης και από τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, όπως αποστείλουν γραπτώς τις απαντήσεις τους στα διάφορα ερωτήματα που ηγέρθησαν κατά τη συζήτηση.

7 Απριλίου, 2008

Αρ, Φακ.: 23,02,085,2005

ΕΝ/ΙΧ/

----------------

Αυτή είναι η πρόταση νόμου για τις πλαστικές σακούλες του κ. Γιώργου Περδίκη και ένα σημείωμα της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το θέμα.