Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γαβιίδες
 Λαμπροβούττι*

Πυγοποδίδες
 Μαυροβούττης
 Νεροβούττης
 Σκουφοβούττης
 Κοκκινοβούττης*
 Χειμωνοβούττης*

Ρυνοτρυπίδες
 Πελαγόμυχος
 Θαλασσόμυχος

Υδροβατίδες
 Υδροβάτης*

Σουλίδες
 Σούλα*

Φαλακροκορακίδες
 Κορμοράνος
 Βαλτοκόρακας*
 Θαλασσοκόρακας

Πελεκανίδες
 Ροδοπελεκάνος
 Αργυροπελεκάνος *

Ερωιίδες
 Βουρωδιός
 Νανορωδιός
 Νυκτοκόρακας
 Βορτακοφάγος
 Γελαδάρης
 Χιονάτη
 Χανούμισσα
 Ψαροφάς
 Πορφυρός

Πελαργίδες
 Μαυροπελαργός
 Ασπροπελαργός

Θρησκιορνιθίδες
 Χαλκόκοτα
 Κουταλάς

Φοινικοπτερίδες
 Φοινικοπτερίδες

Νησσίδες
 Κύκνος
 Νανόκυκνος*
 Αρκόκυκνος*
 Αρκόσιηνα
 Νανόσιηνα*
 Σπιτόσιηνα
 Κοκκινόσιηνα*
 Φοινικόσιηνα*
 Καστανόπαπια
 Αλάουρτος
 Αρμαπάσσιης
 Κανναούρα
 Σαρσέλλι
 Πρασινοτζέφαλη
 Σουβλονούρα
 Μασουρατζής
 Σαξάνα
 Στικτόπαπια*
 Κοτσινοτζέφαλη
 Κοντούρα
 Βαλτόπαπια
 Ππισκουντούρα
 Στακτόπαπια*
 Μαυρόπαπια *
 Δενδρόπαπια *
 Ασπροβουττήκτης *
 Θαλασσοβουττηκτής
 Λιμνοβουττηκτής *
 Κεφαλόπαπια

Αξιπιτρίδες
 Μελισσοσιάχινο
 Ελανος *
 Γυπογεράκα
 Ψαλιδιάρης *
 Θαλασσαετός *
 Γυπαετός *
 Ασπρόγυπας
 Γύπας
 Μαυρόγυπας*
 Φιδαετός
 Άνουρος Αετός *
 Βαλτοσιάχινο
 Ορνιθοσιάχινο
 Ασπροσιάχινο
 Καμποσιάχινο
 Διπλοσιάχινο
 Τζικλοσιάχινο
 Σπιννοσιάχινο *
 Ποντικοσιάχινο
 Στεποσιάχινο
 Σιαχινολάγουδο
 Βουνοσιάχινο *
 Φλυαρογεράκα *
 Στικτογεράκα *
 Γεράκα *
 Χρυσογεράκα*
 Νανογεράκα
 Περτικοσιάχινο

Πανδιονίδες
 Ψαραετός

Ιερακίδες
 Κιρκινέζι
 Κίτσης
 Μαυροφάλκονο
 Νανοφάλκονο
 Δενδροφάλκονο
 Μαυρομμάτης
 Στακτοφάλκονο *
 Χρυσότζανος*
 Στεπότζάνος *
 Τζάνος

Φασιανίδες
 Περδίκι
 Φραγκολίνα
 Ορτύκι

Ραλλίδες
 Μαυροπουλλάδα
 Στικτοπουλλάδα
 Μικροπουλλάδα
 Βαλτοπουλλάδα
 Ορτυκομάνα
 Αρκοπετείναρο
 Αφρικανική νερόκοτα*
 Σουλτανοπουλλάδα*
 Καραπαττάς

Γερανίδες
 Γερανός
 Νυφογερανός

Ωτίδες
 Νανόγαλος*
 Ερημόγαλος*
 Αρκόγαλος*

Αιματοποδίδες
 Στρειδοφάγος

Ανωραμφίδες
 Καλαμοκαννάς
 Αβοκέτα

Βουρχηνίδες
 Τρουλλουρίδα

Γλαρεολίδες
 Αμμοδρόμος
 Νεροχελίδονο
 Ανατολικό*
 Μαυρόφτερο*

Χαραδριίδες
 Λιμνοπλουμίδι
 Αμμοπλουμίδι
 Μικροπλουμίδι*
 Πλουμίδι
 Βραχοπλουμίδι
 Στεποπλουμίδι*
 Βουνοπλουμίδι*
 Καστανοπλουμίδι*
 Χρυσοπλουμίδι
 Στακτοπλουμίδι
 Πελλοκατερίνα
 Στεπογιαννής*
 Ερημογιαννής *
 Γιαννής

Σκολοπακίδες
 Διπλονεραλλίδι*
 Aσπρονεραλλίδι
 Νανονεραλλίδι
 Στρουθονεραλλίδι
 Πατσαλονεραλλίδι*
 Κοτσινονεραλλίδι
 Λασπονεραλλίδι
 Πικατσονεραλλίδι
 Μαχητής
 Μονοπικάτσονο
 Πικατσόνι
 Διπλοπικάτσονο
 Μπεκάτσα
 Βαλτομπεκάτσα
 Λαπωνική Βαλτομπεκάτσα*
 Θαλασσομπεκάτσα
 Νερομπεκάτσα
 Μαυρονεραλλίδα
 Φλυαρονεραλλίδα
 Βαλτονεραλλίδα
 Στακτονεραλλίδα
 Πρασινονεραλλίδα
 Δασονεραλλίδα
 Κιτρινονεραλλίδα*
 Μικρονεραλλίδα
 Βραχονεραλλίδα
 Λιμνονεραλλίδα

Στερκοραριίδες
 Ληστόγλαρος*
 Γερακόγλαρος*

Λαρίδες
 Αετόγλαρος
 Μαυροκέφαλος Γλάρος
 Νανόγλαρος
 Γλάρος*
 Χωραφόγλαρος
 Ροδόγλαρος
 Νησόγλαρος
 Θυελλόγλαρος
 Μελανόγλαρος
 Σιβηρικός Γλάρος
 Ασημόγλαρος
 Χιντιανόγλαρος
 Κασπικός Γλάρος
 Αρμενικός Γλάρος
 Πελαγόγλαρος*
 Τριδάχτυλος Γλάρος*

Δρεπανίδες
 Γελογλάρονο
 Γιγαντογλάρονο*
 Χειμωνογλάρονο
 Θαλασσοχελιδόνα
 Χιονογλάρονο*
 Γλαρόνι
 Λιμνογλάρονο
 Μαυρογλάρονο
 Ασπρογλάρονο

Πτεροκλίδες
 Πουρτάλλα*
 Παρδαλός*

Περιστερίδες
 Αρκοπέζουνο
 Τρασιηλούδα
 Στικτοτρασιηλούδα
 Σκορταλλός
 Πευκοτρασιήλα
 Τρασιήλα
 Θαλασσοτρασιήλα
 Στεποτρασιήλα

Χελιδονίδες
 Βαλτοχελίδονο
 Βραχοχελίδονο
 Χελιδόνι
 Μιλτοχελίδονο
 Ασπροχελίδονο

Σεισοπυγίδες
 Διπλογαλούδι*
 Γαλούδι της Μογγολίας*
 Καμπογαλούδι
 Βραχογαλούδι*
 Δασογαλούδι*
 Δενδρογαλούδι
 Χωραφογαλούδι
 Κοτσινογαλούδι
 Νερογαλούδι
 Κίτρινος Ζευκαλάτης*
 Γαλαζοκέφαλος Ζευκαλάτης
 Γκριζοκέφαλος Ζευκαλάτης
 Στακτοκέφαλος Ζευκαλάτης*
 Στεποζευκαλάτης
 Κιτρινοκέφαλος Ζευκαλάτης*
 Μαυροκέφαλος Ζευκαλάτης
 Ικτεροζευκαλάτης
 Ποταμοζευκαλάτης
 Άσπρος Ζευκαλάτης
 Ασπρόμαυρος Ζευκαλάτης*

Βομβυκιλλίδες
 Βομβυκίλλα*

Τρωγλοδυτίδες
 Τρυποκάρυδο

Προυνελλίδες
 Κελαηδόστρουθος

Κιχλίδες
 Πετροκότσυφας
 Γαλαζοκότσυφας
 Βουνότζικλα*
 Μαυρόπουλλος
 Καστανότζικλα*
 Τρυγονότζικλα
 Τζίκλα
 Κοτσινότζικλα
 Τριζάρα

Συλβιίδες
 Ψευταηδόνι
 Δουλαππάρης
 Ερημομουγιούδι*
 Γρυλλομουγιούδι*
 Ποταμομουγιούδι*
 Νερομουγιούδι
 Μουστακομουγιούδι
 Σκλοινικομουγιούδι
 Ρυζομουγιούδι*
 Βαλτομουγιούδι
 Καλαμομουγιούδι
 Τζικλομουγιούδι
 Αραβομουγιούδι*
 Τριβιτούρα
 Θαμνοτριβιτούρα*
 Ελιοτριβιτούρα
 Κιτρινοτριβιτούρα
 Κοτσινοφτέρι
 Μαυροφτέρι
 Μεροικοβάτης*
 Τρυποβάτης
 Τρυπομάζης
 Εληοβάτης
 Ερημοβάτης
 Θαμνογιαλλούρα
 Γιαλλούρα
 Συκαλλίδι
 Διπλοσυκαλλίδα
 Κηποσυκαλλίδα
 Αμπελοπούλλι
 Φρυδογιαννούδι*
 Ρωσσογιαννούδι*
 Πευκογιαννούδι
 Δασογιαννούδι
 Μουγιαννούδι
 Θαμνογιαννούδι
 Βασιλογιαννούδι
 Χρυσογιαννούδι*

Μυιοθηρίδες
 Koτσινοαήδονο
 Κοτσινολαίμης
 Τζικλαηδόνι
 Αηδόνι
 Γαλαζολαίμης
 Κυάνουρος*
 Ασπρολαίμης*
 Καρβουνίαρης
 Κοτσινονούρης
 Βοσκαρούδι
 Παπαθκιά
 Μαυροπαπαθκιά*
 Διπλοσκαλιφούρτα
 Στακτοσκαλιφούρτα
 Πατσαλοσκαλιφούρτα*
 Σκαλιφούρτα
 Ισπανική Σκαλιφούρτα
 Ερημοσκαλιφούρτα
 Βουνοσκαλιφούρτα
 Κοτσινοσκαλιφούρτα*
 Μαυροσκαλιφούρτα*
 Σκουφοσκαλιφούρτα*
 Λυκοσκαλιφούρτα*
 Μουγιοχάφτης
 Κοτσινομαντού*
 Πατσαλομαντού
 Κολλαρομαντού
 Μαντού

Τιμαλιίδες
 Καλαμογιαννίτσαρος*

Αιγιθαλίδες
 Πέμπετσος
 Τσαγκαρούδι

Τοιχοδρομαδίδες
 Βραχοβάτης

Κερθιίδες
 Δενδροβάτης

Ρεμιζίδες
 Υφάντρα

Οριολίδες
 Κλορκός

Αετομαχίδες
 Ξανθοκεφαλάς
 Στακτοτζεφαλάς
 Διπλοδακκαννούρα
 Διπλοκεφαλάς*
 Κοτσινοτζεφαλάς
 Δακκαννούρα

Κορακίδες
 Κίσσα
 Κατσικορώνα
 Κολοιός
 Χαβαρόνι*
 Κοράζινος
 Κλόκκαρος

Ψαρίδες
 Λαζούρι
 Ακριδοπούλλι*

Στρουθιίδες
 Στρούθος
 Αρκόστρουθος
 Βαλτόστρουθος *
 Δενδρόστρουθος*
 Λοφόστρουθος*
 Πετρόστρουθος

Σπιζίδες
 Σπίννος
 Χειμωνόσπιννος
 Μαυροκανάρινο*
 Μπασταρτοκανάρινο
 Λουλουδάς
 Σγαρτίλι
 Θκιολαρούδι
 Τσακροσγάρτιλο
 Tσακρίλλι*
 Σταυρομούττης
 Ερημόσπιννος*
 Κοτσινόσπιννος *
 Δενδρόσπιννος*
 Κεφαλόσπιννος

Εμπεριζίδες
 Πευκοπιτίλλα*
 Κιτρινοπιτίλλα*
 Βουνοπιτίλλα *
 Σπιτοπιτίλλα *
 Σμυρνοπιτίλλα *
 Τσακροπιτίλλα
 Σιταροπούλλι
 Νανοπιτίλλα *
 Βαλτοπιτίλλα *
 Καλαμοπιτίλλα
 Τιρίλινγκος
 Τσακρόστρουθος

* δείχνει τυχαία / περιπλανώμενος, έχοντας <10>Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου"

4 σχόλια:

 1. Πολύ ωραία η ιδέα σου να τα παρουσιάσεις, έχουμε μπόλικα ε;
  Βλέπω κι αρκετά που τα ονόματά τους είναι προερχόμενα από το άμεσο τους περιβάλλον και αρκετά από αυτά σχετίζονται με δένδρα, δάση και βουνά, όπως:

  Φοινικόσιηνα, Δενδρόπαπια, Βουνοσιάχινο, Δενδροφάλκονο, Βουνοπλουμίδι, Δασονεραλλίδα, Πευκοτρασιήλα, Δασογαλούδι, Δενδρογαλούδι, Βουνότζικλα, Ελιοτριβιτούρα, Πευκογιαννούδι, Δασογιαννούδι, Βουνοσκαλιφούρτα, Δενδροβάτης, Δενδρόστρουθος, Λοφόστρουθος, Δενδρόσπιννος, Πευκοπιτίλλα, Βουνοπιτίλλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όντος έχουμε μπόλικα πτηνά : ) Συνολικά είναι 288 πτηνά (τα 115 από αυτά απλά τα έχουν κατοπτεύσει.

  H παρατήρηση που έκανες ότι αρκετά από τα ονόματα τους προέρχονται από το άμεσο τους περιβάλλον είναι πολύ καλή. Για να είμαι ειλικρινής εγώ δεν έδωσα σημασία σε αυτό όταν τα έγραφα : )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. This list is from Birdlife Cyprus. Here is the English version of Checklist of Cyprus Birds : http://www.birdlifecyprus.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=84&lang=en

  ΑπάντησηΔιαγραφή